imatge de capçalera

Olot Fotografia

Pàgina oficial de l'associació Olot Fotografia

Olot Fotografia és una associació cultural sense ànim de lucre que centra els seus interessos al voltant del món de la fotografia. Amb aquest objectiu, l’associació ha organitzat ininterrompudament una sèrie d’activitats com cursos, tallers, seminaris, conferències o sortides. Tot i aquesta varietat d’activitats, l’actuació més visible de l’associació ha estat i és la mostra Olot Fotografia, un festival de caràcter bianual, l’esperit del qual és el de donar a conèixer al gran públic, l’obra de nous fotògrafs amb coses a dir.

Amb el suport de:

Diputació de Girona

...................... ....... ........... .............. ............ ........... ............ ........ ........ ............ ......... ............ .............. ..... . . .. . .. .......... ... . .........

Beques Olot Fotografia 2009

Bases

L'Associació Olot-Fotografia i l’Institut de Cultura de la Ciutat d’Olot, amb el suport econòmic de la Diputació de Girona, convoquen la Primera Beca Ciutat d’Olot de Fotografia 2009, amb l'objectiu de promoure i estimular la creació fotogràfica entre els fotògrafs emergents.

1. Característiques de la beca

Aquesta beca s'atorgarà al millor projecte de creació fotogràfica. Es valoraran positivament els projectes que presentin un cert risc formal i conceptual. La temàtica del projecte fotogràfic és lliure i obligatòriament inèdit (no pot haver estat publicat, exposat ni premiat en cap altra convocatòria)

2. Dotació de la beca

La Beca està dotada amb 2.500 € , tot i que el jurat pot optar, si així ho considera pertinent, per dividir el seu valor entre dos projectes. L’import de la beca es farà efectiu en dues parts iguals: la primera, en l'acte de proclamació del projecte guanyador i la resta, en el moment del lliurament del treball realitzat i després que el jurat n'hagi examinat la qualitat.

3. Candidats

Podran optar-hi els fotògrafs, amateurs o professionals, que presentin una proposta de creació, d'acord amb aquestes bases. Tant si és a títol individual com col·lectiu, només es podrà presentar una única sol·licitud i caldrà garantir que es tracta d’un projecte original i inèdit.

4. Documentació

El projecte fotogràfic serà tramès a l’”Atenció de l’Associació Olot-Fotografia” a l’adreça Institut de Cultura de la Ciutat d’Olot. Carrer Sant Esteve, núm. 29. 17800-Olot, amb la documentació següent:

 • a) Dades personals i currículum del sol·licitant.
 • b) Projecte tècnic on ha de constar: objectius, plantejament teòric i tècnic, calendari, cost aproximat de realització i pla de finançament.
 • c) Tota la documentació addicional que els aspirants creguin convenient incloure-hi per facilitar la valoració del projecte: dossier gràfic d’obra recent, crítiques, bibliografia...
  S’hauran de presentar tres còpies del projecte, una per a cadascun dels membres del jurat.
 • d) Un sobre franquejat, amb l’adreça del remitent, per reenviar-lo en cas de no ser elegit. L’Organització no es compromet a retornar els projectes que no compleixin aquesta condició.

5. Termini de presentació de la documentació

Els candidats podran presentar la seva documentació fins al dia 31 de setembre de 2009. S’acceptaran les sol·licituds rebudes durant la setmana següent al tancament de la convocatòria sempre que es pugui garantir que han estat trameses amb data anterior a la fi del termini.

6. El jurat

El jurat estarà integrat per:


 • 1.- Mery Cuesta (crítica d’art i comissari d’exposicions)
 • 2.- Marcel Dalmau (fotògraf)
 • 3.- Miquel Galmes (president Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya)

Un representant de l’Associació Olot-Fotografia i un de l’Institut de Cultura de la Ciutat d’Olot actuaran com a secretaris.

El jurat podrà demanar informació complementària així com convocar els aspirants per comprovar la seva idoneïtat per portar a terme els treballs proposats i suggerir-los l'ampliació o la modificació dels projectes per fer-los més operatius. També, si escau, podrà sol·licitar assessorament d'altres persones sobre l'interès i l'abast dels projectes.

El veredicte del jurat serà inapel·lable i es farà públic al llarg del mes de novembre de 2009. El jurat pot declarar els premis deserts.

7. Seguiment del treball

Una vegada transcorreguts tres mesos a partir de l'adjudicació de les beques, el jurat, o per delegació el seu secretari, podrà convocar les persones que l'hagin obtingut per tal que presentin un informe de l’estat dels projectes. El jurat tindrà capacitat per fer les consideracions necessàries i fins i tot aturar els projectes si ho considera oportú.

8.Altres obligacions de l’autor

D’acord amb l’autor i en dates a convenir es podrà fer, per mutu acord una sessió o taller obert sobre el projecte amb alumnes de l’Escola d’Art d’Olot, amb el propòsit de buscar la màxima relació entre la ciutat i el fotògraf becat.

9. Extinció del dret de beca

El dret de beca s'extingirà en els supòsits següents:

 • a) Si no s'executen continuadament els treballs en els terminis convinguts o si els informes de la seva realització no fossin prou satisfactoris.
 • b) Si el becari incompleix qualsevol de les obligacions assumides.
  L'extinció anticipada de la beca implicarà la cancel·lació dels pagaments ulteriors que estiguin pendents. Si hi hagués culpa per part del becari, se li podria exigir la devolució dels pagaments rebuts anteriorment.

10. Lliurament del treball

Es posa com a terme de la beca la inauguració de la Biennal Olot-Fotografia durant l’agost de l’any següent.

11. Propietat i difusió dels treballs

El treballs guardonats restaran en propietat de l’autor i en podran disposar lliurement per exposar-los i reproduir-los, sempre que faci constar que ha estat premiat amb una Beca Olot-Fotografia. L’autor es compromet a fer donació d’una obra pertanyent al projecte a l’Associació Olot-Fotografia, que passarà a formar part del fons de l’Associació. Així mateix, el treball becat podrà ser exposat en una sala municipal i, si escau, es proposarà la seva itinerància per d’altres àmbits expositius.

12. Acceptació de les bases

La participació en aquest concurs comporta l’acceptació d’aquestes bases i de la resolució del jurat, així com dels canvis que, com a conseqüència de factors aliens a l’organització, es puguin produir posteriorment.

Més info:

Olot Fotografia: C/ Miguel de Cervantes, 12 - 17800 OLOT (Girona) - Telèfon: 609 728 418 - Correo-e: info@olotfotografia.cat - Avís legal
Web creada per diderot!